GLOBAL BIOBUSINESS FRONTIER

GLOBAL BIOBUSINESS FRONTIER

칸젠, 국내 대형 제약사 D사와 차세대 임신진단키트 "3줄짜리 임신진단키트" 공급 계약 체결

탈퇴한 회원
2017-11-14 12:55
조회수 352

칸젠은 지난달 10월 25일 국내 대형제약사 D사와 차세대 임신진단키트 "3줄짜리 임신진단키트" 공급계약을 체결 했으며 2018년 초부터 

D사 자체 브랜드로 국내 시장에 유통 공급 예정이다.             -칸젠       

                                                                                                          

0 0